icon mail info@prestigefood.com.hkicon phone (852)2815 2698

六月十四,十五,一連兩日,我地中國名優進軍tvb電視城,同健康廚神李錦聯師傅拍住上。
除左新推出李錦雞外,首選名優自家推介: 一煲靚湯材料包,一碗養生粥材料包,一碟自家餸材料包,一包草本材料包。即場有走地李錦雞食,又有靚湯飲;不過今次只益tvb員工咋。
不過唔緊要,留意住我地名優漢食網,一定有你著數網頁設計提供seo, web design